Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 
Dosya No:2017/2/S1
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kayıtları, adresleri, imar durumları, hali hazır durumları ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi Karaman İş Merkezi A Blok No:9 Kat:2 adresinde 06.05.2020 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 13.05.2020 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
 
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN (1. TAŞINMAZ)
Tapu Kaydı Adresi: Afyonkarahisar ili, Bolvadin ilçesi, Görelek Mah. 1175 Ada 19 Parselde yer alan Bodrum Kat 1 Bağımsız Bölüm “Mesken” nitelikli taşınmaz.
İmar Durumu: İlgili parsel konut alanında yer almakta olup, bitişik nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5 metre arka bahçe mesafesi h/2 dir.
Halihazır Durumu: 324,12 m2 alanlı arsa üzerine yapılan 4 katlı binanın bodrum katında yer almaktadır. Toprak altında kalan alanı fazladır. Onaylı mimari projesinde yasal olarak yaşam alanı, banyo, wc duş hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 43 m2 alanlıdır. Taşınmaza Kiler1 19 m2, Kiler2 6 m2, Kiler3 12 m2, Kiler4 12 m2, Kiler5 18 m2 eklenti olup, eklentiler toplam 67 m2 alanlıdır. Eklentilerle birlikte toplam brüt alan 110 m2 dir. Taşınmaz %61 inşaat seviyeli bırakılmış olup, kalorifer ve doğalgaz tesisatı bulunmamaktadır. Pencereleri P.V.C. doğramadır. Dış Kapısı demir kapı, iç kapılar takılmamış vaziyettedir. Zeminleri beton kaplı olup, zemin kaplamaları yapılmamıştır. Duvarlar sıva üzeri boyalı vaziyettedir. Banyo, wc, duş bölümlerinin duvarları yer almayıp ıslak hacim duvar zemin kaplamaları vitrifiye armatürler bulunmamaktadır. Mutfak dolabı ve tezgahı bulunmamaktadır. Banyo, wc ve duşun duvarları kaldırılarak Kiler5’ e katılmıştır. Kiler4’den bölüntü yapılarak dağıtım holüne katılarak arka bahçeye çıkış koridoru yapılmıştır. Kiler2’ nin duvarları kaldırılarak dağıtım holüne katılmıştır. Kiler1’ in kapısı kaldırılıp duvar örülmüştür. Kiler1 ile kalorifer dairesinin arasındaki duvar kaldırılarak birlikte kullanılmaktadır. Taşınmaz Kilerler ile birleştirildiğinden ortak kullanım alanı olan kalorifer dairesi ve dağılım holünün ortasında kalmaktadır. İlçe merkezine yakın mesafededir.
 
Muhammen Değeri: 50.000-TL (KDV Oranı : %18)
İhalenin Yapılacağı Saat:10:00-10:30
İrtibat Telefonu:  0 272 214 10 88/5978
 
 
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN (2. TAŞINMAZ)
Tapu Kaydı Adresi: Afyonkarahisar ili, Bolvadin ilçesi, Harlak Mah. 478 Ada 49 Parselde yer alan “Tarla” nitelikli taşınmaz.
 
İmar Durumu: İlgili parsel imar dışı tarım arazisi vasfındadır.
 
Halihazır Durumu: Hisseli bir tarladır. Ana taşınmazın yüzölçümü 26.832 m2 dir. Hisse 3/20 oranında olup,  taşınmaz 4024,8 m2 dir.  Taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Kısmen ürün hasat edilmiş kısmen sürülü vaziyettedir. Topografik olarak düz bir arazi yapısındadır. Geometrik olarak yamuk formdadır. Kadastral yola cephesi vardır. Sulanabilen tarım arazisidir. Taşınmazın elektrik alt yapısı kadastral yolda mevcut olup, su kanalizasyon Telekom alt yapısı yer almamaktadır.
 
Muhammen Değeri: 50.000-TL (KDV Oranı : %18)
İhalenin Yapılacağı Saat:10:00-10:30
İrtibat Telefonu:  0 272 214 10 88/5978
 
SATIŞ ŞARTLARI
 1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.
Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
 1. Artırmaya iştirak edeceklerin her bir gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında 3.750-TL (Üçbinyediyüzelli TürkLirası) teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.
 2. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
 3. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
 4. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
 5. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
 6. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
 7. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
 8. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
 
 
 
 
                                                                                                                                      Zülgari ÖZDEMİR                                                                                                                                                     İl Koordinatörü
                                                                                                                                            
 
 

  Cimer